Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo KŁOSOK sp. z o.o. sp. k., ul. Gajowa 62, 44-240 Żory, NIP: 651-173-65-15, REGON: 385846690, KRS: 0000868133.
 2. Kontakt: Możesz się z nami kontaktować na piśmie, telefonicznie pod numerem 32-455-66-49 lub e-mail pod adresem: iod@klosok.eu.
 3. W przedsiębiorstwie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 4. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej między nami umowy, rozpatrywania reklamacji, obsługi zapytań i zgłoszeń, marketingu, przechowywania danych dla celów archiwalnych, a także gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe.
  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celach, ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postepowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa, przechowywania danych.
 5. Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, Adres, E-mail, Numer telefonu, Adres IP, Rodzaj przeglądarki Internetowej.
 6. Twoje dane pozyskujemy osobiście, od operatorów, rozmowy telefonicznej, komunikatorów internetowych.
 7. Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych, firmom pocztowym, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i doradcze. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.
 8. woje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych).
 9. Twoje prawa:
  a) podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą z nami zawierasz,
  b) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
  c) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia,
  d) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane przez przedsiębiorstwo w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie monitoringu w autobusach KŁOSOK Sp. z o.o. sp. k.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

 1. Autobusy firmy KŁOSOK Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Żorach wyposażone są w systemy monitoringu (dalej jako „Monitoring”). Monitoringiem objęte są: przestrzeń pasażerska oraz zewnętrzny obrys pojazdu (monitoring wideo) a także kabina kierowcy (monitoring audio-wideo). Zgodnie z RODO Monitoring stanowi przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest KŁOSOK Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Żorach, ul. Gajowa 62, NIP: 651-173-65-15, REGON: 385846690, KRS: KRS: 0000868133, tel: 32-455-66-49, adres e-mail: biuro@klosok.eu dalej jako „Administrator” lub „KŁOSOK”.
 3. Kontakt do inspektora Ochrony Danych Osobowych Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 • pod adresem e-mail: iod@klosok.eu;
 • telefonicznie: 32-455-66-49
 • listownie: ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
 1. Administrator poprzez prowadzenie w autobusach KŁOSOK Monitoringu zbiera i przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
 2. w celu należytego wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe)
 3. w celu wzmocnienia bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i bezpieczeństwa mienia KŁOSOK, pomocy w rozstrzyganiu spornych sytuacji (np. w postępowaniach skargowych i reklamacyjnych oraz dotyczących odpowiedzialności za szkody lub czyny zabronione) oraz w innych celach dowodowych, jeśli zachodzi potrzeba wykazania faktów istotnych dla realizacji umowy przewozu lub ochrony interesu KŁOSOK. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych w ust. 4 powyżej celów. Skorzystanie przez Panią/Pana z usługi przewozu autobusami KŁOSOK oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Nagrany Monitoringiem obraz lub obraz i dźwięk będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca.
 7. Gdy nagrany Monitoringiem obraz lub obraz i dźwięk stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany w ust. 7 powyżej termin 1 miesiąca ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Po upływie okresów opisanych w ust. 7 i 8 powyżej uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obraz lub obrazu i dźwięku, podlegają zniszczeniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 10. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa lub nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią), ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
 12. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w ust. 4 pkt b powyżej (tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią).
 13. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub podmiotom świadczącym inne usługi (jak usługi pomocy prawnej) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.