Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski

Rozdział I
Przepisy ogólne

1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej „regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego należącego do KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
• pojazd – środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,
• operator – KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz „KŁOSOK” Andrzej Kłosok
• organizator – Miasto Wodzisław Śląski,
• przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora,
• pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale III).
3. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są operator, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.
4. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierującego pojazdem oraz innych upoważnionych osób.
5. W przypadku awaryjnej zmiany trasy kierujący pojazdem obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.
6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane siłą wyższą lub powstałe w szczególności w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez zarządcę drogi lub organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.
7. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją Dyspozytorowi operatora.

Rozdział II
Przewóz osób i rzeczy

1. Wsiadanie do pojazdu dozwolone jest na przystankach wyłącznie pierwszymi drzwiami.
a) Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami i z dziećmi za zgodą obsługi są zwolnieni
z tego wymogu.
b) Przy wsiadaniu pasażer zobowiązany jest okazać bilet okresowy, dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego lub zakupić bilet jednorazowy.
2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
a) podczas ruchu pojazdu,
b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
c) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.
3. Pasażer podróżujący w czasie jazdy na stojąco zobowiązany jest trzymać się poręczy.
4. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem. Czynność ta powinna być dokonana
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
5. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
a) osób z dzieckiem oraz kobiet w ciąży,
b) inwalidów (osób niepełnosprawnych),
c) wózków dziecięcych,
d) rowerów.
6. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie niniejszego regulaminu lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.
7. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego oraz na przystankach pasażerom zabrania się:
a) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
c) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu,
d) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
e) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,
f) spożywania napojów alkoholowych,
g) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku,
h) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,
i) żebrania i sprzedaży obnośnej,
j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,
k) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,
l) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów bez zgody organizatora,
m) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów.
8. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, niezależnie od ograniczeń określonych w ust.1 pasażerom zabrania się także palenia tytoniu.
9. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
10. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
11. Wchodząc do pojazdu należy zdjąć plecak, a w pojeździe trzymać go na wysokości podłogi.
12. Zabrania się przewożenia w pojazdach:
a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,
b) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,
c) przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
d) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów,
13. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:
a) psa pod warunkiem, że zwierzę nie zachowuje się agresywnie oraz jest trzymane na smyczy i ma założony kaganiec. Pasażer przewożący psa zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność obowiązkowych szczepień psa,
b) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do przewozu zwierząt (w koszach, transporterach, klatkach) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom trzecim, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz tych zwierząt.
14. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób niestosujących się do regulaminu, osób uciążliwych lub będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zagrażających porządkowi.
15. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.
16. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożony bagaż lub zwierzęta.
17. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz za szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.
18. Wprowadzenie roweru do pojazdu jest możliwe pod warunkiem, że liczba przebywających w nim pasażerów nie będzie ograniczała swobodnego ustawienia roweru we wskazanym do tego miejscu w pojeździe.
19. Pasażer przewożący rower zobowiązany jest do unieruchomienia go podczas trwania całego przejazdu poprzez zabezpieczenie go odpowiednim pasem zabezpieczającym w pojeździe.

Rozdział III
Zasady uiszczania opłaty oraz kontrola biletów

1. Pasażerowie mogą odbywać podróż i przewozić bagaż na podstawie ważnych biletów:
a) bilet jednorazowy można nabyć bezpośrednio u kierowcy pojazdu lub
w biletomacie,
b) bilet miesięczny sieciowy można nabyć w stacjonarnych punktach sprzedaży. Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach gminnej komunikacji zbiorowej w Wodzisławiu Śląskim.
2. Za bilet ważny uważa się:
a) bilet jednorazowy – paragon kasy fiskalnej zakupiony u kierowcy lub biletomacie,
b) bilet miesięczny lub okresowy zgodny z taryfą – z wpisanym imieniem i nazwiskiem i dołączonym paragonem za bilet.
3. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
a) uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (licealnych, zawodowych) do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
b) studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
c) kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia – na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej,
d) słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych – na podstawie ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ,
e) renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
i niepozostający w stosunku pracy (niepracujący) – na podstawie legitymacji rencisty i dowodu osobistego, (nie obejmuje renty rodzinnej).
f) osoby, które ukończyły 60 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Ulgi obowiązują również obywateli innych krajów UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających ww. status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (np. dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

4. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
a) posłowie na Sejm i Senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji,
b) dzieci do 7 roku życia, tj. do dnia 7. rocznicy urodzin,
c) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich opiekun – wyłącznie w podroży z osobą uprawnioną-przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawczej, ośrodka rehabilitacji ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej – na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję,
d) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w tych uprawnieniach
z inwalidami wojskowymi – na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji-na podstawie legitymacji inwalidy wojennego z odpowiednim wpisem wystawionej osobie, którą się opiekuje podczas podróży,
f) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka orzekana do 1998 r. przez Komisję Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ)), ociemniali i niewidomi- całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podroży – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednia adnotacją,
g) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dok. Tożsamości ze zdjęciem,
h) zorganizowane grupy uczniów (do 25 osób) szkół podstawowych z terenu Wodzisławia Śląskiego, będących pod opieką nauczyciela dojeżdżających do placówek kulturalnych, sportowych i oświatowych, które prowadzone są przez Miasto Wodzisław Śląski w godzinach dogodnych i niekolidujących z ilością pasażerów, np. w dni targowe lub w godzinach szczytu, w ramach zajęć szkolnych, w ilości 500 przejazdów rocznie. Jeden przejazd liczony jest jako: 1 przejazd = 1 grupie uczniów (max 25 os.) w 2 kierunkach. Przejazd grupy uczniów jest możliwy, jeżeli zostanie zgłoszony w Urzędzie Miasta lub bezpośrednio u przewoźnika z wyprzedzeniem 7 dniowym. Możliwość przejazdu musi być potwierdzona zwrotnie z Urzędu Miasta lub przewoźnika. Organizator może odmówić przejazdu, jeżeli na wybranej linii i godzinie została zgłoszona inna grupa uczniów bądź ilość osób w zgłoszeniu przekracza maksymalną liczbę czyli 25 osób. Kierowca ma prawo nie wpuścić grupy uczniów do autobusu, jeżeli opiekun grupy nie ma potwierdzonej zwrotnej informacji w postaci e-maila o możliwości przejazdu,
i) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia oraz Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż oraz przy równoczesnym okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem,
j) osoby podróżujące na trasie pomiędzy przystankami Dworzec Autobusowy – Jana Pawła II i odwrotnie oraz Dworzec Autobusowy – Dworzec Kolejowy i odwrotnie, liniami komunikacji miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
k) Właściciele samochodów w dniu 22 września każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
l) Osoby podróżujące liniami komunikacji miejskiej Wodzisławia Śląskiego w soboty i niedziele – dotyczy wszystkich przejazdów w ciągu dnia.
m) Dla posiadaczy karty Rodzina 3+ (wydana przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski) wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty tylko i wyłącznie poniżej 18 roku życia

Rozdział IV
Kontrola biletów

1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów posiadający podczas przeprowadzania kontroli biletów na widocznym miejscu identyfikator zawierający:
a) napis „Legitymacja kontrolera biletowego KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.”,
b) numer identyfikacyjny kontrolującego,
c) zdjęcie kontrolującego,
d) okres ważności dokumentu,
e) zakres upoważnienia,
f) pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
2. Kierujący pojazdem ma prawo do kontrolowania biletów osób wsiadających do pojazdu. W przypadku braku ważnego biletu, kierowca ma prawo odmówić przejazdu pasażerowi bez ważnego biletu. Ponadto podczas sprzedaży biletu, kierowca ma prawo do kontrolowania uprawnień do zniżek.
3. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde zadanie kontrolera biletów.
4. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.
5. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:
a) braku odpowiedniego lub ważnego biletu lub,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego lub,
c) naruszenia przepisów o przewozie bagażu i zwierząt, kontroler wzywa do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej przewidzianych w taryfie przewozowej. Bilet, którego stan nie pozwala, ze względu na stan zniszczenia, zabrudzenia itp. na ustalenie jego ważności, jest nieważny. Za bilet nieważny uważany jest również̇ imienny bilet okresowy, jeżeli na jego froncie nie zostały wpisane dane osobowe.
6. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
7. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się̨ o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
8. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wyłącznie wybrane drzwi.

Rozdział V
Taryfa opłat za przejazd

Bilet jednorazowy za przewóz osób, zwierząt i rzeczy środkami komunikacji miejskiej (w przypadku przesiadki do 20 minut od rozpoczęcia podróży obowiązuje także w autobusie do którego nastąpiła przesiadka).

BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM LINIE A, B , C1, C2, C3, C4, D1, D2, E1, E2, F1, F2

BILET JEDNORAZOWY NORMALNY: 2,00 ZŁ
BILET JEDNORAZOWY ULGOWY: 1,00 ZŁ

BILET SIECIOWY MIESIĘCZNY NORMALNY: 60,00 ZŁ
BILET SIECIOWY MIESIĘCZNY ULGOWY: 30,00 ZŁ

BILET SIECIOWY 2-TYGODNIOWY NORMALNY: 30,00 ZŁ
BILET SIECIOWY 2-TYGODNIOWY ULGOWY: 15,00 ZŁ

BILET SIECIOWY 1-TYGODNIOWY NORMALNY: 15,00 ZŁ
BILET SIECIOWY 1-TYGODNIOWY ULGOWY: 7,50 ZŁ

BILET JEDNORAZOWY ZA PRZEWÓZ ZWIERZĘCIA, WÓZKA, ROWERU LUB BAGAŻU O WYMIARACH PRZEKRACZAJĄCYCH 40x60x80 cm: 1,00 ZŁ

1. Punkt sprzedaży biletów okresowych:
W kasie biletowej na Dworcu Autobusowym w Galerii Handlowej „KARUZELA” (ul. Targowa Wodzisław Śląski) oraz w kasie biletowej na Dworcu Kolejowym w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opłaty dodatkowe:

Za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby: 100,00 ZŁ

Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu: 80,00 ZŁ

Za spowodowanie zatrzymania autobusu, wezwanie lub dowóz na Policję: 300,00 ZŁ

Za przewóz bez ważnego biletu zwierzęcia, wózka lub bagażu o wymiarach przekraczających 40x60x80 cm: 40,00 ZŁ

W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu do wysokości 50%.
W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu o 30%.

3. Postanowienia końcowe:

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji, operator przyjmuje za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: wodzislaw@klosok.eu, biuro@klosok.eu lub
pod numerem tel: 510-302-334.

ORGANIZATOR:
Urząd Miejski
Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
Tel: (32) 459 04 60
FAX: (32) 721 87 03
email: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

DYSPOZYTORNIA:
KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Łużycka 1
44-300 Wodzisław Śląski
Tel. 510-302-334
email:wodzislaw@klosok.eu
www: wodzislaw.klosok.eu

OPERATOR:
KŁOSOK Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gajowa 62
44-240 Żory
Tel: (32) 455-66-49
Fax: (32) 455-66-21
email: biuro@klosok.eu
www: klosok.eu

OPERATOR:
KŁOSOK Andrzej Kłosok
ul. Gajowa 62
44-240 Żory
Tel: (32) 455-66-49
Fax: (32) 455-66-21
email: biuro@klosok.eu
www: klosok.eu

Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2024 r.