Regulamin Systemu moBILET

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu moBILET i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu moBILET.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. System moBILET – system autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych.
 2. Operator – moBILET Sp. z o.o. w skrócie moBILET, z siedzibą przy ulicy Drużbickiego 11, 61-693 Poznań, NIP: 972-11-88-889, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314214, o kapitale zakładowym: 50.000,00 PLN.
 3. Agent Rozliczeniowy – przedsiębiorca pełniący rolę agenta rozliczeniowego w Systemie moBILET.
 4. moBILET KM – integralna część Systemu moBILET, umożliwiająca kasowanie elektronicznych biletów i zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji miejskiej i kolejowej, za pomocą telefonu komórkowego.
 5. moBILET SPP – integralna część Systemu moBILET umożliwiająca rozliczanie rzeczywistego czasu postoju w Strefach Płatnego Parkowania, za pomocą telefonu komórkowego.
 6. moBILET DB – integralna część Systemu moBILET, umożliwiająca kasowanie elektronicznych biletów i zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji dalekobieżnej, w tym kolejowej,
  za pomocą telefonu komórkowego.
 7. Aplikacja – oprogramowanie na telefon komórkowy lub PDA, konieczne do korzystania z Systemu moBILET, nieodpłatnie dostarczana przez moBILET.
 8. Urządzenie – telefon komórkowy lub urządzenia PDA, posiadające możliwość łączenia się
  z Internetem i będące kompatybilne z Systemem moBILET, zdolne do pobrania i instalacji na nim Aplikacji, a także zdolne do prawidłowej obsługi pobranej Aplikacji, w tym do otrzymywania
  i wysyłania potwierdzeń do i z Systemu moBILET. Ponadto każdy telefon lub urządzenie PDA musi przejść uprzednią weryfikację na kompatybilność z Systemem moBILET. Lista kompatybilnych urządzeń jest dostępna zawsze na stronach internetowych Systemu moBILET.
 9. Operator – przedsiębiorca dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.
 10. Karta SIM – karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w oddzielnej umowie z Operatorem.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca działalności gospodarczej (osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem życia a pełnoletniością może być Użytkownikiem po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej uprawniona do korzystania z Systemu moBILET.
 12. Rachunek Rozliczeniowy – rachunek prowadzony przez Agenta Rozliczeniowego, na którym rozliczane są transakcje Systemu moBILET.
 13. Konto moBILET – rachunek ewidencyjny, do którego przypisany jest indywidualny dla każdego Użytkownika wirtualny numer Rachunku Rozliczeniowego.
 14. Rejestracja – założenie Konta Użytkownika w Systemie moBILET.
 15. Umowa – umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy moBILET a Użytkownikiem
  na świadczenie usług w ramach Systemu moBILET
 16. Portal Użytkownika – strona internetowa Systemu moBILET umożliwiająca Rejestrację w Systemie moBILET oraz zarządzanie Kontem moBILET danego Użytkownika (do zalogowania się konieczne jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła)
 17. BOK – Biuro Obsługi Klienta Systemu moBILET
 18. Konsultant – pracownik BOK
 19. Druk Rezygnacji – elektroniczny formularz służący do zgłaszania przez Użytkownika, poprzez pocztę elektroniczną, woli rozwiązania Umowy.

  § 2 Rejestracja w Systemie moBILET

 1. Rejestracja w Systemie moBILET odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
  na Portalu Użytkownika lub przesłanie wiadomości SMS o treści „MOBILET <NR_REJ>’ na numer 7055.
 2. Po zarejestrowaniu w Systemie moBILET Użytkownik otrzymuje możliwość pobrania
  i zainstalowaniu na swoim Urządzeniu Aplikacji, koniecznej do korzystania z Systemu moBILET. Użytkownik może zainstalować Aplikację wyłącznie na Urządzeniu po uprzednim pobraniu jej
  za pomocą Internetu, a użycie na komputerze PC, laptopie lub innym urządzeniu przenośnym jest zabronione.
 3. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy pomiędzy moBILET a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu moBILET, zgodnie
  z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W chwili zawarcia niniejszej umowy, moBILET udziela Użytkownikowi niewyłączną i nieodpłatną licencję na korzystanie z Aplikacji. Licencji udziela się wyłącznie w celach korzystania z usług Systemu moBILET. Każde inne użycie, jak również dokonywanie zmian w Aplikacji,
  jej dekompilacja, sprzedaż, rozpowszechnianie, użyczanie, udzielanie dalszych licencji są zakazane.
 5. Rejestrując się w Systemie moBILET Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu moBILET.

  § 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W celu korzystania z Systemu moBILET, a w szczególności do pobrania i zainstalowania Aplikacji, Użytkownik musi posiadać Urządzenie z aktywną Kartą SIM jednego z polskich Operatorów oraz dokonać pełnej Rejestracji w Systemie moBILET.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji niniejszej Umowy konieczne jest podanie poprawnych i aktualnych danych osobowych, wykorzystywanych podczas korzystania z Sytemu moBILET.
 3. W celu realizacji Umowy, Użytkownik jest ponadto zobowiązany na bieżąco aktualizować swoje dane osobowe w Portalu Użytkownika, niezwłocznie po zaistniałej zmianie. Obowiązek ten dotyczy szczególnie zmiany numeru telefonu komórkowego lub przekazania obecnego numeru telefonu osobie trzeciej.
 4. W przypadku podejrzenia użycia Aplikacji przez osoby trzecie, utraty bądź kradzieży Urządzenia
  z zainstalowaną Aplikacją, jak również w przypadku blokady lub utraty karty SIM, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić moBILET.
 5. Hasło Użytkownika, które zostanie ustanowione podczas rejestracji lub zmienione w późniejszym czasie przez Użytkownika, nie może być przekazywane osobom trzecim i musi być chronione
  w sposób uniemożliwiający jego podgląd osobom trzecim. Jeśli wystąpi podejrzenie ze strony Użytkownika, iż dostęp do hasła uzyskała osoba trzecia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować moBILET.
 6. W razie zgłoszenia przez Użytkownika sytuacji wskazanej w pkt. 4 i/lub 5 powyżej, Konto Użytkownika zostanie natychmiast zablokowane. Ponowne odblokowanie Konta Użytkownika będzie możliwe tylkoi wyłącznie przez Konsultanta BOK.
 7. Jeśli Użytkownik nie wywiąże się z wyżej wymienionych obowiązków i poprzez to narazi moBILET, Agenta Rozliczeniowego, przewoźnika/organizatora lub jednostkę samorządu terytorialnego
  na straty, to poszkodowanemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń bezpośrednio
  od Użytkownika. moBILET jest ponadto upoważniony w takich przypadkach do zablokowania Konta Użytkownika.

§ 4 Prawa i obowiązki moBILET

 1. moBILET zobowiązana jest zapewnić ciągły dostęp do Systemu moBILET poprzez Portal Użytkownika
  oraz Aplikację, jak i zapewnić bezpieczeństwo realizowanych za ich pomocą transakcji.
 2. moBILET zobowiązany jest do realizacji transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Systemu moBILET.
 3. moBILET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika
  w wyniku funkcjonowania Urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje. Urządzenia muszą spełniać wymogii standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane
  i użytkowane zgodniez zaleceniami producenta. moBILET nie ponosi również odpowiedzialności względem Użytkownika niebędącego osobą fizyczną korzystającą z Systemu moBILET w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wskutek życia Aplikacji, jak również korzystania z Systemu moBILET chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej moBILET.
 4. moBILET nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane,
  w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.
 5. moBILET zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Systemu moBILET,
  w szczególności w celu przeprowadzenia koniecznej konserwacji, dokonania zmian lub zapobieżenia ewentualnym szkodom. O zawieszeniu działalności moBILET zobowiązany jest poinformować Użytkowników.
 6. W przypadku, gdy moBILET poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Konto Użytkownika jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub
  z postanowieniami Umowy, moBILET zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika,
  co będzie oznaczać brak możliwości realizacji jakichkolwiek usług za pośrednictwem danego Konta Użytkownika. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika moBILET,
  po ustaleniu stanu faktycznego, moBILET może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do upoważnionych organów.
 7. W przypadku zablokowania Konta Użytkownika, na wezwanie moBILET, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z moBILET celem wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty.
 8. moBILET rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia

  § 5 moBILET KM

 1. moBILET KM umożliwia Użytkownikowi zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji miejskiej
  i kolejowej, poprzez skasowanie biletu w postaci zapisu elektronicznego oraz jego obsługę
  na Urządzeniu. Wybór organizatora, przewoźnika, rodzaju biletu, relacji oraz odpowiedniej taryfy, następuje za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik otrzyma potwierdzenie na swoje Urządzenie, które będzie zawierać wszystkie informacje dotyczące rodzaju biletu, czasu, ważności itp.
 2. Opłaty za bilety komunikacji są określone w aktualnej taryfie przewozu osób i bagażu danego przewoźnika lub organizatora.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż Aplikacja służy tylko i wyłącznie
  do kasowania biletów w postaci zapisu elektronicznego na przejazdy komunikacją miejską
  i kolejową. Jakiekolwiek wydruki biletów oraz ich potwierdzeń z komputerów lub innych urządzeń nie będą honorowane jako elektroniczny bilet uprawniający do korzystania z usługi przewozu
  i mogą one służyć wyłącznie do celów reklamacyjnych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż w trakcie kontroli biletów zobowiązany jest do okazania kontrolerowi otrzymanego potwierdzenia na swoim Urządzeniu.
 5. Kasowanie biletu następuje natychmiastowo po dokonaniu odpowiednich operacji w Aplikacji
  a stabilność połączenia zależy od danego Operatora. Z tego powodu moBILET Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niemożność połączenia się z Systemem moBILET w związku ze słabym sygnałem sieci lub jego brakiem, a także w przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane w skutek przychodzącej rozmowy lub wiadomości SMS na Urządzenie Użytkownika.
 6. W przypadku niemożności skorzystania z Systemu moBILET, Użytkownik zobowiązany jest
  do nabycia i/lub skasowania tradycyjnego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej / kolejowej.
 7. Wymagany moment skasowania biletu określają odpowiednie przepisy porządkowe bądź regulamin danego przewoźnika lub organizatora.
 8. Kasowanie i/lub nabywanie biletu, w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera, jest niedopuszczalne i będzie uznawane za brak ważnego biletu na przejazd. W przypadkach spornych,
  z reklamacją należy się zwrócić do organu, odpowiedzialnego za rozpatrywanie odwołań od decyzji kontrolerów.

§ 6 moBILET SPP

 1. moBILET SPP umożliwia Użytkownikowi zalegalizowanie postoju w Strefie Płatnego Parkowania, poprzez rozpoczęcie, przedłużenie oraz zakończenie naliczania rzeczywistego czasu postoju
  za pomocą Urządzenia. Wybór miasta, strefy, maksymalnego czasu naliczania oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, następuje za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik otrzyma potwierdzenie na swoje Urządzenie, które będzie zawierać wszystkie informacje dotyczące miasta, strefy, czasu ważności itp.
 2. Opłaty za postój w danej Strefie Płatnego Parkowania są określone w aktualnej uchwale odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż Aplikacja służy tylko i wyłącznie
  do obliczania rzeczywistego czasu postoju samochodu w strefie płatnego parkowania
  z wykorzystaniem Urządzenia. Jakiekolwiek wydruki biletów lub ich potwierdzeń z komputerów
  lub innych urządzeń nie będą honorowane, jako elektroniczny bilet parkingowy, mogą one służyć wyłącznie do celów reklamacyjnych.
 4. Korzystając z moBILET SPP Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego oznakowania swojego pojazdu, umieszczając za przednią szybą w widocznym miejscu „winietą moBILET’, którą można wydrukować ze strony internetowej www.mobilet.pl lub pobrać w formie naklejki w biurze obsługi klienta SPP.
 5. Rozpoczęcie naliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania następuje natychmiastowo po dokonaniu odpowiednich operacji w Aplikacji, a stabilność połączenia zależy
  od danego Operatora. Z tego powodu moBILET Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności
  za niemożność połączenia się z Systemem moBILET w związku ze słabym sygnałem sieci lub jego brakiem, a także w przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane w skutek przychodzącej rozmowy lub wiadomości SMS na Urządzenie Użytkownika.
 6. W przypadku niemożności skorzystania z Systemu moBILET, Użytkownik zobowiązany jest
  do wykupienia tradycyjnego biletu parkingowego.
 7. System moBILET powinien być powiadomiony o rozpoczęciu postoju w danej Strefie Płatnego Parkowania niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Rozpoczynanie procedury powiadomienia systemu w trakcie kontroli pojazdu przez upoważnionego kontrolera jest niedopuszczalne i będzie uznane za brak biletu parkingowego. W przypadkach spornych, z reklamacją należy się zwrócić
  do organu, odpowiedzialnego za rozpatrywanie odwołań od decyzji kontrolerów.

§ 7 moBILET DB

 1. moBILET DB umożliwia Użytkownikowi zalegalizowanie przejazdu środkami komunikacji dalekobieżnej, w tym kolejowej, poprzez skasowanie biletu w postaci zapisu elektronicznego oraz jego obsługę na Urządzeniu. Wybór organizatora, przewoźnika, rodzaju biletu, relacji oraz odpowiedniej taryfy, następuje za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik otrzyma potwierdzenie na swoje Urządzenie, które będzie zawierać wszystkie informacje dotyczące rodzaju biletu, czasu, ważności itp.
 2. Opłaty za bilety komunikacji są określone w aktualnej taryfie przewozu osób i bagażu danego przewoźnika lub organizatora.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż Aplikacja służy tylko i wyłącznie
  do kasowania biletów w postaci zapisu elektronicznego na przejazdy komunikacją miejską
  i kolejową. Jakiekolwiek wydruki biletów oraz ich potwierdzeń z komputerów lub innych urządzeń nie będą honorowane jako elektroniczny bilet uprawniający do korzystania z usługi przewozu
  i mogą one służyć wyłącznie do celów reklamacyjnych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż w trakcie kontroli biletów zobowiązany jest do okazania kontrolerowi otrzymanego potwierdzenia na swoim Urządzeniu.
 5. Kasowanie biletu następuje natychmiastowo po dokonaniu odpowiednich operacji w Aplikacji,
  a stabilność połączenia zależy od danego Operatora. Z tego powodu moBILET Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niemożność połączenia się z Systemem moBILET w związku ze słabym sygnałem sieci lub jego brakiem, a także w przypadku, gdy połączenie z serwerem zostanie przerwane w skutek przychodzącej rozmowy lub wiadomości SMS na Urządzenie Użytkownika.
 6. W przypadku niemożności skorzystania z Systemu moBILET, Użytkownik zobowiązany jest
  do nabycia i/lub skasowania tradycyjnego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej / kolejowej.
 7. Wymagany moment skasowania biletu określają odpowiednie przepisy porządkowe bądź regulamin danego przewoźnika lub organizatora.
 8. Kasowanie i/lub nabywanie biletu, w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera, jest niedopuszczalne i będzie uznawane za brak ważnego biletu na przejazd. W przypadkach spornych,
  z reklamacją należy się zwrócić do organu, odpowiedzialnego za rozpatrywanie odwołań od decyzji kontrolerów.

§ 8 Rozliczenia i koszty

 1. Pobranie Aplikacji na Urządzenie oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane
  z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie rozliczenia pieniężne za korzystanie z usług realizowanych w systemie moBILET realizowane są przez Agenta Rozliczeniowego. Obsługa rozliczeń w ramach Systemu moBILET nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia przez Użytkownika dodatkowych opłat.

  § 9 Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej przy wykorzystaniu formularza – Druk Rezygnacji, dostępnego na stronie internetowej Systemu moBILET. Forma elektroniczna jest dochowana, gdy Użytkownik prześle prawidłowo wypełniony Druk Rezygnacji na adres poczty elektronicznej BOK. Użytkownik zostanie poinformowany o wpływie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w trakcie rejestracji w Systemie moBILET.
 2. Wypowiedzenie umowy przez moBILET wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. Umowa może ulec rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków.

  § 10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż Administratorem Danych Osobowych jest Operator Systemu moBILET.
 3. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą do Agenta Rozliczeniowego w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń w ramach Systemu moBILET.
 4. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż dane osobowe zbierane podczas rejestracji w Systemie moBILET są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do Rejestracji Użytkownika w Systemie moBILET oraz realizacji Umowy, zaś ich podanie podczas Rejestracji jest dobrowolne.
 5. Żądanie usunięcia przez Użytkownika danych osobowych udostępnionych moBILET, bez których nie jest możliwa realizacja obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Użytkownikiem, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usług moBILET i rozwiązaniem Umowy.
 6. Klient ma ciągły dostęp do swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Systemu moBILET. Logując się na Portalu Użytkownika, może on na bieżąco przeglądać, uaktualniać oraz poprawiać swoje dane osobowe.
 7. Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika lub moBILET, zarówno dane osobowe Użytkownika jak
  i informacje na temat dokonanych przez Użytkownika transakcji w Systemie moBILET
  są przechowywane w bazie danych Systemu moBILET przez okres 5 lat.
 8. Celem zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, System moBILET udostępnia środki techniczne służące zabezpieczeniu transmisji danych elektronicznych.
 9. Dane osobowe Użytkowników Systemu moBILET nie będą przekazywane podmiotom trzecim
  w celach marketingowych.

§ 11 Postanowienia końcowe.

 1. Operator Systemu moBILET jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian
  lub uzupełnień w każdym czasie w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz datą wejścia w życie będzie doręczana Użytkownikowi
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w procesie rejestracji w Systemie moBILET. Ponadto informacja o wprowadzonych zmianach będzie udostępniana na Portalu Użytkownika oraz stronach internetowych Systemu moBILET, wraz ze wskazaniem daty wejścia
  w życie zmian.
 2. Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi moBILET sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
 3. moBILET oraz Użytkownik zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań, mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Systemu moBILET nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania: